Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 SHARED-INTEREST (SI) is een BV (Kamer van Koophandel Midden-Nederland, nummer: 51903091) die zich toelegt op het ontwikkelen van branches en andere vormen van professionele samenwerking. De werkzaamheden kunnen een permanent karakter hebben of projectmatig opgezet worden.

 1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen SI en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk, anders overeengekomen.

Tijdens de uitvoeringsfase kunnen aanpassingen in de werkzaamheden worden aangebracht. Deze zullen schriftelijk vastgelegd worden en onderdeel uit gaan maken van de oorspronkelijke overeenkomst. De oorspronkelijk toepasselijke voorwaarden zullen ook op de aangepaste afspraken van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk, anders overeengekomen.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en nadat zij schriftelijk door opdrachtgever en opdrachtnemer geaccepteerd zijn.

 1. OFFERTE

De offerte door SI is gebaseerd op informatie van de (potentiële) opdrachtgever. De (potentiële) opdrachtgever staat er derhalve voor in dat alle essentiële informatie voor de te verrichten werkzaamheden tijdig is verstrekt.

Bedragen in offertes van SI zijn steeds in € en excl. BTW.

Reis- en verblijfkosten (alsmede –tijd) zijn niet in het tarief inbegrepen.

Niet expliciet in de voorwaarden resp. in de offerte benoemde kosten vallen niet onder de offerte.

 1. PRESTATIE

SI zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting is een inspanningsverplichting. Eventuele resultaatsverplichtingen dienen uitdrukkelijk, schriftelijk, als zodanig te worden benoemd en overeengekomen.

 1. CONFLICT OF INTERESTS

SI zal geen contractuele relatie met een nieuwe opdrachtgever aangaan die naar het oordeel van SI strijdig is met de belangen van een bestaande andere opdrachtgever. Bij twijfel neemt SI contact op met de opdrachtgever.

 1. ONDERAANNEMING

Het contracteren van derden bij de werkzaamheden voor de opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg tussen SI en opdrachtgever. Hierbij zal ook de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden door die derden afgesproken worden.

 1. KOSTEN VAN DE OPDRACHT

Voor de vaststelling van de kosten van de opdracht is de offerte door SI, aangevuld met deze algemene voorwaarden en eventuele schriftelijk overeengekomen aanpassingen bepalend. Ten behoeve van langer lopende opdrachten zal na de eerste offerte in beginsel per kalenderjaar door SI een deelbegroting worden aangeleverd terzake de door SI uit te voeren werkzaamheden. Deze deelbegroting heeft steeds het karakter van een offerte, waarop dus deze algemene voorwaarden en de aanvangsovereenkomst en eventuele tussentijdse wijzigingsafspraken van toepassing blijven.

 1. BETALINGSVOORWAARDEN

De kosten, zoals in artikel 7 genoemd, worden in beginsel per maand bij voorschotdeclaratie in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt afgesproken. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag kan wettelijke rente in rekening gebracht worden, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan SI met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 1. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT RESP. MEERWERK

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en uitvoering van de opdracht kan wijzigen door externe omstandigheden en indien partijen tussentijds overeenkomen de werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de in het voorgaande lid bedoelde wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal SI dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk (uiterlijk twee weken voorafgaand aan de betreffende declaratie) melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever resp. door omstandigheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van opdrachtgever, zal SI de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 1. DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT

De duur van de opdracht is onbepaald, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De beëindiging kan slechts per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging aan de andere partij geschieden.

In financiële zin is de opdracht afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever SI hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. In juridische zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening volledig is voldaan.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

Behoudens modellen, technieken en instrumenten, waaronder begrepen software, die door haar zijn (mede-) ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zal SI nimmer het eigendom claimen van documenten, dossiers en andere bescheiden welke zij ten behoeve van een opdrachtgever onder zich heeft. Bij de beëindiging van de overeenkomst zullen, indien de opdrachtgever heeft voldaan aan haar contractuele verplichtingen, documenten, dossiers en andere bescheiden conform de wensen van de opdrachtgever worden gearchiveerd, overgedragen of vernietigd. Eventuele kosten daarvan zijn voor opdrachtgever.

 1. VERTROUWELIJKHEID

Alle vertrouwelijke informatie welke wordt ontvangen door SI bij de uitvoering van haar contractuele verplichtingen, zal dienovereenkomstig en slechts in het belang van de opdrachtgever worden behandeld. M.m. zal ook de opdrachtgever de vertrouwelijkheid van stukken die van SI afkomstig zijn en als zodanig zijn gekenmerkt, respecteren.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

SI is aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door haar niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij een uitvoering van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door deze tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat SI voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht over de laatste zes maanden heeft ontvangen.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade schriftelijk aangetekend te zijn ingediend bij SI, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Indien er meer dan één jaar is verstreken tussen het ontstaan en de ontdekking van een toerekenbare tekortkoming resp. de daardoor ontstane schade alsmede na het beëindigen van de relatie kunnen geen aanspraken meer worden ingediend.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.